Beheer en uitvoering.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Controle

Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt of ons pensioenfonds voldoende geld heeft om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen te kunnen betalen. 
De certificerend actuaris van ons fonds is M. Heemskerk van Mercer. De heer Heemskerk vervult ook de actuariële sleutelfunctie voor De Nationale APF.

Accountant

De accountant controleert of onze jaarrekening klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af. 
De accountant van ons fonds is J. van Kleef van KPMG.

Compliance officer

De compliance officer controleert of het bestuur zich aan de wet houdt. Ook checkt hij of het bestuur de gedragscode naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met privébelangen. 
De compliance officer van ons fonds is E. Hoving.

Risk manager

De risk manager kijkt welke risico’s ons fonds loopt en of wij voldoende maatregelen nemen om deze risico’s te beheersen. Wij hebben een eigen risk manager die toeziet op het werk van het uitvoerend bestuur en het bestuursbureau. Onze risk manager, Ronald Sijsenaar, is ook de sleutelfunctiehouder risicobeheer.

Auditor

De auditor kijkt vanuit een onafhankelijke positie of de organisatie die is ingericht om risico’s te beheersen goed werkt. De opzet, het bestaan en de werking van het risicobeheersingssysteem worden getoetst door middel van audits.
De auditor van ons fonds is J. Driessen van PWC. De voorzitter van de auditcommissie, Charles de Wuffel, is de sleutelfunctiehouder voor de interne audit.