Belangrijkste financiële gegevens

Balans per 31 december

(na bestemming saldo, in duizenden euro's)

Activa  
Vorderingen en overlopende activa 326
Overige activa 2.009
totaal activa 2.335
Passiva  
Stichtingskapitaal en reserves 971
Achtergestelde lening 500
Kortlopende schulden en passiva 864
totaal passiva 2.335

Staat van baten en lasten

(in duizenden euro)

Bijdragen 1.271
Uitvoerings- en administratiekosten -300
Saldo van baten en lasten 971

Het saldo van baten en lasten komt ten goede aan de algemene reserve.