Belangrijkste financiële gegevens van Kring E

Deelnemers

Actieve deelnemers 0
Gewezen deelnemers 117
Pensioengerechtigden 0

Belegd vermogen & rendement

(in duizenden euro)

Belegd vermogen per 31 december 2017 1.249
Rendement 2,5%

Balans per 31 december

(na bestemming saldo, in duizenden euro's)

Activa  
Beleggingen voor risico deelnemers 1.249
Overige activa 0
Totaal activa 1.249
Passiva  
Stichtingskapitaal en reserves 0
Voorzieningen voor risico deelnemers 1.249
Kortlopende schulden en overlopende passiva 0
Totaal passiva 1.249

Staat van baten en lasten

(in duizenden euro)

Beleggingsopbrengsten voor risico deelnemers 25
Saldo van overdrachten van rechten 1.224
Onttrekkingen voor risico deelnemers 0
Mutatie voorziening voor risico deelnemers -1.249
Saldo van baten en lasten 0

Het saldo van baten en lasten komt ten goede aan de algemene reserve.