Complexe materie en een helder verhaal.

Drie weken in een “lockdown” situatie: hoe gaat dat nu?

Sinds 16 maart werken alle medewerkers van De Nationale APF thuis. Hoewel thuiswerken op zich geen onbekend verschijnsel is. Bijna iedereen werkt standaard ten minste één dag in de week thuis. Dat heeft als voordeel dat thuiswerken regelmatig wordt getest. Aan de techniek ligt het dus niet.

Tel daar bij op dat veel processen zijn uitbesteed en je zou tot de conclusie kunnen komen dat een kantoor niet meer nodig is. Dat is veel te kort door de bocht. Echt samenwerken is iets anders dan elkaar met regelmaat een email sturen en via video vergaderen of informatie en ideeën uitwisselen. Maar toch loopt het goed. Het vergt wat geduld om niet door elkaar heen te praten en natuurlijk verdraagzaamheid, want niet iedereen heeft het huis alleen tot zijn of haar beschikking.

Onze partners

We hebben intussen goed in kaart wat al onze zakenpartners – en dat zijn er veel – aan maatregelen hebben genomen om in deze lockdown periode toch gewoon door te kunnen werken. Nu we er van overtuigd zijn dat alle partijen de techniek goed hebben geregeld komt de vraag: wat nu als een te groot aantal mensen ziek wordt en de dagelijkse gang van zaken in het geding komt?
Onze uitbestedingspartners (AZL, NN IP, onze custodian) hebben goed geregeld welke processen absoluut moeten door gaan en welke ook wel even kunnen wachten. Voor ons, maar vooral voor u, is de uitbetaling van pensioenen heel belangrijk. We hebben dit proces samen met onze pensioenuitvoerder AZL doorlopen en de maatregelen afgestemd. Zo worden we steeds voor de betalingsdatum geïnformeerd over de voortgang.

Vooruitzichten

Intussen blijft de onrust op de beurzen groot. Op het moment van schrijven zijn de aandelenbeurzen weer wat opgeveerd en zijn de rentes vanaf het dieptepunt gestegen tot niveaus die we begin dit jaar ook zagen.

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft echter wel een forse invloed op de economische vooruitzichten. Een mondiale recessie is onvermijdelijk, met een productiekrimp die waarschijnlijk sterker zal zijn dan in alle andere recessies sinds de Tweede Wereldoorlog. We zien nu al werkeloosheidscijfers in de Verenigde Staten die tot hoogtes zijn gestegen die niemand ooit voor mogelijk hield. Andere economische variabelen laten hetzelfde sombere beeld zien.

Daar staat tegenover dat overheden en centrale banken wereldwijd hebben aangegeven vergaande maatregelen te zullen nemen om de economieën te stimuleren en weer op gang te brengen, na deze crisis. Dit betekent wel het een en ander. De schulden van overheden zullen fors oplopen en begrotingen zullen jarenlang negatief worden beïnvloed. Toch is het belangrijk dat dit soort signalen worden afgegeven: “What ever it takes”. Alles wat nodig is garandeert niet dat we even een dipje hebben en dat het leven daarna weer gewoon doorgaat, maar het geeft wel een zekere mate van comfort dat er zeker licht is aan het eind van de tunnel, hoe lang die ook is.

Hoe staan we er voor?

In het eerste kwartaal hadden we te maken met slechte omstandigheden. De financiële positie verslechterden verder. Dat is te zien aan de dekkingsgraden van de kringen. We publiceren maandelijks de actuele stand van zaken , zodat u de situatie van uw kring kunt volgen.

De dekkingsgraad is de waarde van alle bezittingen gedeeld door de waarde van alle pensioentoezeggingen aan onze deelnemers. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkten beïnvloeden de waarde van de bezittingen. Als de aandelenbeurzen dalen, daalt de dekkingsgraad.

Voor wat betreft de rente is de dynamiek iets anders. In het algemeen kun je stellen dat wanneer de rente daalt, de waarde van de obligaties in de portefeuille stijgt. Goed voor de dekkingsgraad zou je kunnen denken. Maar dat is niet zo! De waarde van alle pensioentoezeggingen, ook wel verplichtingen genoemd, gedraagt zich ook als die van een obligatie maar is nóg gevoeliger voor schommelingen in de rente. Dus, daalt de rente dan stijgt de waarde van de obligatieportefeuille, maar stijgt ook de waarde van de verplichtingen, en nog harder ook. Daarmee daalt dekkingsgraad. Omgekeerd geldt hetzelfde. Stijgende rentes betekent een lagere waarde voor de obligaties, maar een nog lagere waarde voor de verplichtingen. Daardoor stijgt de dekkingsgraad juist.
Wat we dus nodig hebben om de dekkingsgraad te laten stijgen, zijn stijgende aandelenbeurzen en (langzaam) stijgende rentes.