Duurzaamheidsinformatie (SFDR)

Informatie over onze beleggingen

Als Pensioenfonds beleggen we voor uw pensioen. De manier waarop we dit doen staat omschreven in ons beleggingsbeleid. Hieronder vindt u onze Verklaring ongunstige effecten op duurzaamheid en Precontractuele informatie betreffende ecologische en/of sociale kenmerken. Deze informatie valt onder laag 3 van de Pensioen 1-2-3.

Verklaring ongunstige effecten op duurzaamheid

Helder over onze beleggingen (SFDR)

Over hoe duurzaam we zijn met onze beleggingen zijn we graag helder. U leest hier meer over in de precontractuele informatieverschaffing en aanvullende informatie (website disclosure). Een samenvatting van de website disclosure is in het Engels beschikbaar. Dat we dit moeten doen staat omschreven in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit is Europese wet- en regelgeving die geldt voor financiële instellingen, waaronder Pensioenfondsen. U vindt deze documenten onderaan deze pagina bij ‘Helder over ons beleid’.

Op naar een groenere economie

Deze wet komt voort uit het Klimaatakkoord van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen- Geen armoede
- Betaalbare en duurzame energie
- Klimaat actie
- Geen honger
- Eerlijk werk en economische groei
- Leven in het water
- Goede gezondheid en welzijn
- Verantwoorde consumptie
- Leven op het land
- Kwaliteitsonderwijs
- Gendergelijkheid
- Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
- Schoon water en sanitair
- Ongelijkheid verminderen
- Industrie, innovatie & infrastructuur
- Duurzame steden en gemeenschappen
- Partnerschap om doelstellingen te bereiken
van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s). Het doel hiervan is transparantie over het effect van financiële producten op duurzaamheid te vergroten. Als pensioenfonds moeten we aantonen of beleggingen echt duurzaam zijn. En hier moeten we helder over communiceren.

Beleggingen en duurzaamheid

Bij het nemen van beslissingen over beleggingen houden we als fonds rekening met duurzaamheidsrisico’s. Dit doen we via ons maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)-beleid. Hoe klein of groot deze duurzaamheidsrisico’s zijn bepalen we aan de hand van zogenaamde ESG-data. Deze data worden door een onafhankelijke derde partij bepaald. ESG staat voor Milieu & Klimaat (Environmental), Sociaal (Social) en Goed bestuur (Governance). We letten erop of bedrijven normen schenden. Denk hierbij internationale normen, waaronder het VN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business & Human Rights.

Impact op duurzaamheid

Op basis van de informatie die we van deze onafhankelijke partij ontvangen bepalen we de duurzaamheidsimpact van onze beleggingen. Om dit te doen controleren we regelmatig onze beleggingsportefeuille. We houden in de gaten of de zaken waarin we beleggen nog steeds passen binnen ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zo kan het voorkomen dat we sommige beleggingen met een hoge duurzaamheidsimpact moeten afbouwen.

Onze beleggingen promoten ecologische en/of sociale kenmerken

Energielabels kennen we van elektrische producten, auto’s en huizen. Voor beleggingen van pensioenfondsen zijn ook labels in het leven geroepen. Hiermee kan een pensioenfonds laten zien hoe beleggingen scoren op het gebied van duurzaamheid.

De labels zijn:

  • Donkergroen (Artikel 9 producten): beleggingen die duurzaamheid expliciet als doel hebben.
  • Lichtgroen (Artikel 8 producten): beleggingen die ecologische of sociale kenmerken promoten, deze benoemen en onderbouwen.
  • Grijs (Artikel 6 producten): promoot geen expliciete ecologische of sociale kenmerken.

Wij hebben een lichtgroen label. Dit wil dus zeggen dat we met onze beleggingen rekening houden met duurzaamheid. We promoten en benoemen sociale en/of ecologische kenmerken. We sluiten aan bij de klimaatdoelstellingen van Parijs én de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Diepere indeling van onze beleggingen (taxonomie)

Nadat onze beleggingen zijn ingedeeld in de categorie lichtgroen, zijn we er nog niet. Volgens de Europese regelgeving moeten we nog een stap verder duiken in onze beleggingen.

Dit gaat volgens de Europese Taxonomieverordening. Deze omschrijft voorwaarden om te bepalen in welke categorie de ecologisch duurzame economische activiteiten in te delen zijn. Om deze indeling te maken, zijn er tal van betrouwbare gegevens nodig. Op dit moment zijn deze gegevens nog niet volledig. We verwachten wel dat naar aanleiding van de wetgeving meer data beschikbaar komt.

Regulatory Technical Standards (RTS) onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De RTS onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation geven een omschrijving van de methode voor de berekening van het aandeel van ecologisch duurzame beleggingen. Ook geven ze een voorbeeld voor de rapportage hierover. De technische standaarden van de SFDR zijn vanaf 1 januari 2023 van kracht. Dit betekent onder meer dat aan duurzaamheid gerelateerde informatie volgens door de EU vastgestelde templates op de website moet worden gepubliceerd en dat duurzaamheidsinformatie moet worden opgenomen in het jaarverslag.

Helder over ons beleid

Wat geldt er specifiek voor uw pensioen?

De pensioenregelingen verschillen op een aantal punten per kring bij De Nationale APF. Bekijk wat voor u van toepassing is.